Nere Tullut (Nedre Tullut)

I Solhjemslia ligger Nedre Tullut, som var i drift til 1973. Bruket er kanskje mest kjent for Tullutsetra på Kringseter, der Klara solgte melk, fiskekort og brus i en mannsalder.

Av Per Erling Bakke, Otta

Gnr 201, bnr 8

De siste brukerne i Nedre Tullut var Olav (1905-1975) og Klara Tullut, f. Haugaløkken (f. 1908). Etter at Olav ble sjuk i 1973 har det ikke vært drift i Nedre Tullut, som ligger like ved Solhjemslivegen, 1200-1300 meter opp fra vegkrysset ved E-6. Etter at driften ble nedlagt, har jordvegen vært leid ut.

 

Fjelldronninga på Kringseter

Klara Tullut holdt likevel høg profil på setra. Fjelldronninga på Kringseter var en sentral person i dette setermiljøet i hele etterkrigstida. Med Klaras gjestfrihet og utadvendte væremåte var det naturlig at både bygdefolk, hyttefolk og turister stakk innom Tullutsetra. Og da vartet hun opp med kaffe og nystekte vafler. Når påska kom var hun også å finne på Tullutsetra. Så seint som i sitt nittiende år tilbrakte hun påska der. Gode hjelpere med bil og snøskuter skysset henne til  seterdøra. Klara bodde i Nedre Tullut så seint som vinteren 2000/2001, da hun som 92-åring tok inn på Selsro bo- og aktivitetssenter.

Olav begynte med skiferarbeid allerede i 15-årsalderen og dette ble også hans arbeidsplass i mange år. Han giftet seg med Klara i 1931, og tok over bruket i 1943 etter foreldrene Markus og Mari. På bruket hadde de foruten hest, vanligvis tre kyr og et ungdyr, samt gris, høner og noen sauer. Arbeidet på et lite bruk var allsidig, således var Klara i flere år med Olav  inn  i Vålåsjøfjellet på måssåtaking.

Før Klara ble budeie på Tullutsetra hadde Olavs søster Borghild (f. 1908) denne jobben. Sammen med Olav og søstera Inga (f. 1911) vokste hun opp i Nedre Tullut, som for øvrig ble sjøleierbruk i 1917, da det ble fradelt hovedbølet, Solhjem.

 

Broren på nabobruket

På slutten av 1800-tallet kom det nye folk på både Øvre og Nedre Tullut. Fra Johnsgard, en plass under Selsjord, kom Beret Pedersdatter Haresten (f. 1834), som var gift med Ole Johnsen Nicolausen (f. 1836). Sønnene deres, Peder og Markus, ble brukere på hvert sitt Tullutbruk, Peder i Øvre og Markus i Nedre.

I 1900 var Markus Tullut (1865-1939) og kona Mari, f. Rudi (1866-1942) husmannsfolk i Nedre Tullut. Mor til Markus, Beret Johnsgard var da enke. De andre i husholdningen var brødrene Ole (f. 1871) og John (f. 1859). De tre brødrene arbeidet alle i skifer´n. John, som var enkemann, bodde sammen med barna Bina (f. 1886) og Anton (f. 1889). John – til daglig  kalt Jo – bodde i eldre år hos datteren Bina Rusten i Müllersgate på Otta. Anton, som tok navnet Johnsen, hadde hus i samme gate.

 

Tre familier i 1865

I 1865 var det to bolighus i Nedre Tullut, som til sammen huset tre familier. Husmannsfolk var Iver Pedersen (43) og Kari Pedersdatter (35) med barna  Peder (8) og Kari (7). Peder Markussen (70) og Kari Olsdatter (80) var føderådsfolk. ”Alminnelig arbeider” Ole Pedersen (50) var bror til husmannen. Han var enkemann og satt igjen med barna  Kari (17), som hjalp til i huset, Hans (12), Ole (10), Iver (7) og Markus (5). Buskapen bestod av fem kyr og 18 sauer. Dette året ble det sådd tre tønner bygg og satt to tønner poteter.

Ti år seinere, i 1875, var Ole Pedersens sønn, Peder Olsen (f. 1844), husmann i Nedre Tullut.

Sammen med kona Guri Andersdatter (f. 1854) hadde de barna Mari (f. 1873) og Anders (f. 1875). På bruket bodde også Thora Johannesdatter (f. 1857) og Peders yngste bror, Markus (f. 1860), som da var skomakerdreng.

Utsæden dette året var en åttedels tønne rug, to tønner bygg, en halv tønne blandkorn, en åttedels tønne erter, én tønne poteter og litt grønnsaker. Av husdyr hadde de én okse, tre kyr, to kalver og tretten sauer. Ei ku og ti sauer var eid av andre.

 

Ut av slekta

Av husene i dag er stabburet fra 1900 det eldste, mens fjøset er fra 1925. Det gamle våningshuset ble imildertid skadd under krigshandlingene i 1940. Det ble tatt ned, stelt på og satt opp igjen samme året. Tidligere har det vært både kårstue, låve, eldhus og stall. Låven fra 1898 ble på åttitallet solgt og flyttet til en gard på Lesjaskog. Etter at bruket ble lagt ned har jorda både heime og på setra vært leid bort – henholdsvis til beite og  grasdyrking. Skog og beitemark til bruket er på 43 mål.

Etter mer enn 100 år gikk Nedre Tullut ut av Tullutslekta. Bruket med seter ble solgt i 1999, og eies i dag av Eva Storrusten og Arvid Randen.

Kildehenvisninger:

Klara O. Tullut, Otta

Norske Gardsbruk, 1998

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnboksblad

Resset bygdealmenning

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der