Nere Næpro (Nedre Næprud)

Det tidligere bruket ligger 575 meter over havet, i sørhellinga nedenfor Vetahø. Eiendommen grenser mot skogteigene til Solhjemsbergum, Søre Breden og de tidligere brukene Nordre Brenden og Øvre Næprud.

Av Per Erling Bakke, Otta

Gnr 200 bnr 18

På 1600-tallet var det ett Næprudbruk, kalt Nepperud. Seinere var det to bruk, Øvre og Nedre Næprud. Skogteigen til Nedre Næprud er i dag på 62 mål og består vesentlig av lauvskog. Da bruket var i drift bestod det av i alt 18 mål dyrka mark. Ett av jordstykkene ble kalt Storsteinstykjy.

 

Tatt godt vare på

Bruket ble nedlagt i 1966/67, og solgt som feriested til Tor Brustad fra Jar i Bærum. Han har tatt godt vare på det opprinnelige miljøet og egenarten i Nedre Næprud. Portstolper med skifertak danner inngangen til et stort, nesten flatt tun som er omrammet av et solid, nytt tregjerde. Husene er gamle og av ukjent alder. Bare ei badstue på nedsida av tunet er fra nyere tid, bygd omkring 1960.

Tømmervegger og tak med villskifer er holdt godt vedlike, slik at stue, stabbur, låve og fjøs fortsatt har sitt gamle utvendige preg. Fjøset er gjort om innomhus til det som kalles  Skrivarstuggu. Mot tunet er låven påbygd ei tømra stue, naturlig kalt for kalt Nystuggu. 

Stabburet og våningshuset, kalt Gammelstuggu, danner sammen en liten enhet. Et gammelt steingjerde slutter inntil hus og tun. Felles utgjør de fortsatt rammen av et bruk, slik det én gang var. Det er trådgjerde rundt den relativt store innmarka som ligger brakk, ute av bruk.

 

Feriested med lett adkomst

Det ble bilveg helt fram til bruket etter at det ble solgt til feriested. Vegen tar av fra Solhjemslivegen et stykke ovenfor bommen ved bruket Solhjemslien. Videre krysser den Solhjemsåa, går over Kvernhussletta og et stykke nedover lia. Så skrår den oppover og på utsida av de gamle hustuftene i Øvre Næprud. Videre går den nedover i skogteigen til Breden, så bratt ned og inn på tunet i Nedre Næprud.

 

Ny husmann i 1852

Én hest, fire kyr og 16 sauer. I 1865 var det buskapen til Hans Olsen (37) og kona Brit Knudsdatter (38). De hadde ett bolighus, der de bodde sammen med barna Ole (9), Knud (7) og Hans (3). Her bodde også Ragnhild Hansdatter (72), mor til Hans. Dette året satte familien to tønner poteter og sådde to tønner bygg.

På bruket bodde også Synne Olsdatter (44), en ugift losjerende, sammen med sin datter Hanna Petersdatter på tolv år. Synne arbeidet delvis borte hos andre folk. Den ugifte skredderjenta Anne Olsdatter (35) bodde også i Nedre Næprud dette året.

Som enke hadde Ragnhild Hansdatter Næprud allerede i 1852 overdratt bruket til sønnen ved tinglyst husmannsfeste. Hans Olsen Næprud tok derved over hennes plikter og rettigheter som husmann under Breden.

I 1875, hadde Hans og Brit fått to nye barn: Iver  (f.1867) og Ragnhild ( f.1871). Fortsatt bodde de tre andre barna – Ole, Knud og Hans – der. Buskapen bestod nå av ei ku, tre kalver, tre sauer og 26 geiter. Utsæden var en åttedels tønne rug, halvannen tønne bygg, en åttedels tønne blandkorn og to tønner  poteter. Familien dyrket også grønnsaker.

 

Nye generasjoner

I 1900 dreiv Hans (72) og Brit Næprud (73) fortsatt bruket. Hans var, foruten husmann med jord, også titulert som jordbruksarbeider. Eldstesønnen Ole Hansen Næprud hadde tatt seg arbeid på jernbanen, antagelig var han på jernbaneanlegg. Han sendte penger til underhold heim til kona Aslaug Ketilsdatter (f.1864). Hun deltok i det daglige arbeidet på bruket sammen med svigerforeldrene.

Aslaug var fra Kviteseid i Telemark, der to av barna ble født: Hans Kornelius (f.1887) og Anthon Bernhard (f. 1889). Henrik Ragnvald (f. 1891) ble født i Sand i Ryfylke, mens Olav Bernhard (f. 1894),  Syver Gunerius (f. 1897) og Kristian Alfred (f. 1899) ble født i Sel.

 

Flere familier

Flere familier har i årenes løp bodd  i Nedre Næprud. Blant dem var Tilla og Syver Slåen som bodde der fra 1926. Minda og Petter P. Tullut har bodd der, og likedan Klara og Paul I. Rusten. I 1931 ble bruket fradelt hovedbølet Søre Breden, og solgt til Kristian H. Næprud (1900-1966).

Kristian, kona Ragnhild (1900-1971) og sønnen Hans (f. 1926) hadde sau og ku, med tida også hest. Foruten gras, ble det dyrka bygg og poteter. Vatnet tok de fra Næprudbekken. I tillegg dreiv Kristian som skogs- og skiferarbeider. I 1946 ble det bygd kraftlinje til Øverbygden, og Nedre Næprud fikk innlagt strøm til jul dette året. Da bruket ble lagt ned flyttet familien ned i dalen, og fikk seg eget hus ved Bredevangen.

 

Solgt

I 1967 ble bruket solgt til nåværende eier, Tor Brustad. Året før ble det fradelt noen mål ved Næprudbekken. Der bygde Hans K. Næprud seg fritidshus – Skogstad med gards- og bruksnummer 200-32.

 

Kildehenvisninger:

Sel kommune, matrikkel, økonomisk kartverk, saksutredning

Resset bygdealmenning

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnboksblad

Statsarkivet i Hamar, pantebøker for Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri

Hans K. Næprud, Otta

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk - og folket som bodde der