Huset Rast lå i Rosten ved Høvringsvegen

Ola Rosten skriver her om vakthuset som de tyske okkupantene bygde ved riksveg 50 i Rosten i 1940. Det var hans farmor, Ragnhild Rosten Øiberg, som kjøpte huset like etter krigens slutt. Her dreiv ho ei stund kafé for veifarende.  

Huset Rast stod like nord for oppkjøringen til Høvringen i Rosten.. I bakgrunnen ses brua som tyske ingeniørtropper bygde opp igjen. Bildet er utlånt av Ola Rosten.

 

Av Ola Rosten

Tyskerne bygde Rast for kontroll av trafikk på vei, og kontroll av Rostbrua mot eventuell sabotasje. Plassen var viktig strategisk fordi den trange dalen i Rosten var eneste rute mellom sør og nord. I dag er det en rasteplass, og det er satt opp ei informasjonstavle der.

Tyskerne bygde bru og brakke

I de første krigsdagene brant engelske soldater den gamle Rostbrua som var av tre. Dei drog derfra til Rosten Nordre, der Jon Rosten var aleine hjemme for å stelle dyra. Andre folk i grenda hadde evakuert til Horgen.

Jon laga mat til de engelske soldatene, og mens de åt, kom tyskerne og arresterte både Jon og engelskmennene. Det tok ikke lang tid før tyskerne bygde opp ei ny bru. Denne gang i fagverk av stål. Denne brua er den som fortsatt står igjen.

Tyskerne hadde også ei vaktbrakke nord for “dammen” nedenfor Rosten Nordre ved dagens E6. Denne var en kontrollpost for jernbanen.

Ragnhild Øiberg

Foto: Privat

Ragnhild Øiberg er født i Nordre Rosten i 1908 og giftet seg med Kristen Øiberg, opprinnelig fra Skjåk. Mannen hennes døde i 1940, og hun ble således enke bare 32 år.

I en alder av 95 år, flyttet hun til Selsro bo- og aktivitetssenter på Otta. I dag (2011), 103 år gammel, bor hun på Sel Sjukeheim.

Som ung arbeidet Ragnhild ei tid på hotell på Dombås, Lillehammer og på Høvringen. På 1950-tallet tok hun over slektsgarden og fikk store omsorgsoppgaver, ikke bare for egne barn, men også for eldre generasjoner på garden.

Fra 1974 var det sønnen Guttorm som dreiv garden til han i 1991 overdrog Nordre Rosten til dagens gardbruker, Ola Rosten.  

Stasjonert over lang tid

De samme soldatene var stasjonert på disse plassene over lang tid, og de ble godt kjent med folk i Rostgrenda. Av soldatene, nevnes navn som Stor-Johannes, Hans

 


 

Blank og sersjant Georg. Stor-Johan var østerriker. En av soldatene var gartner, og han syntes folk i Rosten hadde noe mangelfull kunnskap om stell og beskjæring av bærbusker. Dette førte til at han tok kniven i egne hender, og ordnet saken selv.

Kjøpte tomt av brukseier

Etter krigen solgte brukseier O. A. Larsen* tomta der Rast stod, til Ole J. Rosten. Datteren Ragnhild Rosten Øiberg bodde da på Sel, hvor mannen Kristen døde.

De hadde måttet flytte fra Otta fordi huset ble bombet. Kristen var lærer på Otta.

Ragnhild Rosten Øiberg, som da var enke med tre små barn (Guttorm f. 1933 – Marie f. 1935 og Odd Gunnar f. 1939), fikk da kjøpt bygningen Rast av Sel kommune, fordi far til Ragnhild eide tomta. Dette skjedde etter en liten kamp med kommunen, da den hadde innstilt andre som kjøpere, av uviss grunn.

* O. A. Larsen var fra Lillehammer. Han var eier av flere skogteiger, blant annet av to teiger i Høvringslia. Det var Ole J. Rosten (oldefar til dagens gardbruker i Nordre Rosten), som på vegne av Larsen hadde driftsansvaret for disse ( to) teigene.En av teigene blir idag benevnt for Grenneteigen. Kilde: Guttorm Rosten

 

Flyttet inn i 1947

Ragnhild flyttet inn i Rast sommeren 1947, og bodde der til 1950-51. Guttorm og Marie hadde konfirmasjonslaget i Rast. Mens de bodde der, drev Ragnhild kafé for veifarende. Mang en reisende var innom Rast, men Ragnhild kunne fortelle at hun aldri følte seg truet av hverken fant, slark eller skrymt mens hun bodde der. Den dag i dag sies det at det er personer som går att i Rosten.

Som en kuriositet kan det nevnes at vannet frøs på kaffekjelen om natta vinterstid. Huset var et uisolert reisverkhus. Inne i huset mot veien, var det bomberom, som var av armert betong i både tak og vegger. Huset ble revet i forbindelse med utvidelsen av E6 på 1960-tallet.

Navnet kom av rasteplass

Navnet Rast kom muligens av at stedet ble en rasteplass for veifarende, og at plassen måtte ha et navn på skjøtet til Ragnhild.

Ragnhild flyttet fra Rast opp til heimgarden Rosten Nordre, og tok over garden etter sine barnløse brødre Jon og Guttorm.

Odd Gunnar bygde seinere ei hytte på Horgen delvis av rivningsmatrialene fra Rast. Han kalte hytta for HorgeRast.      

Huset Rast stod like nord for oppkjøringen til Høvringen i Rosten. Bildet er utlånt av Ola Rosten.

Beretningen er skrevet av Ola Rosten i 2009, publisert på selhistorie.no 29. mai 2011.