Fra Ulvoldsboka - Frå Riktig gåmalt / Ulvolden på Selsverket

Av Per Erling Bakke (Otta) og Kjell Arne Bakke (Oslo)

Perioden 1596 - 1996

400 års jubileum i år

For 400 år siden - trolig i 1596 - ble stamfaren til dagens Ulvolden-slekt født. Han fikk navnet Halvor Rasmusson Ulmo. Han er også omtalt som Hallvard Ulvolden, og var trolig leilending på Ulvolden på 1600-tallet. Hallvard er en kjent variant av navnet Halvor.

 

Ifølge lokal bergverkshistorie var det brukeren på Ulvolden, Halvor Ulvolden, som fant ei kopperåre på Rusthøa, der han hadde utslått. Halvors funn førte til at det ble startet gruvedrift på Rusthøa i årene fra 1624. Seinere ble det kopperverk på Selsverket.

 

Halvor Rasmusson Ulmo er nevnt i skattelistene fra 1620-åra. Det betyr at han da var minst 25 år, som var myndighetsalderen på den tida. På bakgrunn av dette og annet kildemateriale anslår arkivleiar Tor Stallvik i Nordalsarkivet i Vågå fødselsåret hans til omkring 1596. Antatt fødselsår og tida for funnet av kopperåra tatt i betraktning, tyder på at han var bruker på Ulvolden enten før 1623/24, eller noe seinere. Trolig fant han kopperåra først, og ble bruker på Ulvolden noe lenger ut på 1600-tallet.

I 1623/24 ga nemlig Peder Loftsgard tre daler i førstebygsel for en liten engeplass - "Wlluold". Jordeboka opplyser at han bruker navnet Ulvollen på plassen, som hadde en skatteverdi av tre skinn. Skinnbegrepet, som tilsvarte verdien av ett skinn, ble brukt for å angi skatteverdien når man betalte landskyld - i dagens språkbruk "eiendomsskatt".

Hvem som var brukere framover på 1600-tallet, forteller kildene ikke noe om. Garden kan være lagt under Loftsgard, den kan ha vært brukt sammen med Ulmogardene eller ha vært nedlagt. Fra midten av 1600-tallet og fram på 1800-tallet kan man imidlertid kildefeste ei sammenhengende brukerrekke. Ifølge Tor Stallvik ser det ut til at den nåværende Ulvolden-slekta har samme rot som den som satt på garden i denne perioden. Felles stamfar for begge var trolig Halvor Rasmusson Ulmo (Halvor Ulvolden)

Halvor fikk to sønner - Lars i 1631, Rasmus noe før. Om Halvor vet vi ellers at han i 1645 betalte koppskatt for seg og kona. "Kopp" kommer av det tyske ordet "kopf" - hode. Det var en skatt som ble betalt per hode - for alle personer over en viss alder.

I 1660/61 fikk Rasmus bygsel på en liten rydningsplass under kopperverket. Han tar navnet Ulmoen, mens broren tar navnet Ulvollen, trolig etter gardsnavnene. Den nåværende Ulvolden-slekta stammer fra Rasmus, mens den gamle Ulvolden-slekta, som hadde garden til først på 1800-tallet, stammer fra Lars.

 

Sammenhengende brukerrekke

Lars Halvorsson Ulvollen var bruker på Ulvolden. Etter Lars er Ulvoldengarden i slekta fram til 1820 - først i ei sammenhengende brukerrekke til 1746, deretter er gardbrukerne sjøleigare. Lars var ifølge manntallet 35 år i 1666, og etter alderen å dømme må han ha vært bruker etter 1656, da han ble myndig.

I 1666 ble garden klassifisert som ødegard med en verdi på en halv hud. Verdiangivelsen hud var delt opp i flere skinn. Skinn tilsvarte verdien av skinnet av ei geit eller en kalv, mens hud tilsvarte verdien av et større dyr. Ved matrikkelrevisjonen to år seinere eies garden av stattholder Gyldenløve. Matrikkel er for øvrig et offentlig register som omfatter alle faste eiendommer på landet og deres skatteverdi. Ulvolden har dermed vært krongods, og har tilhørt Kongen. Lars var leilending, og festet garden av Gyldenløve.

Gyldenløve og den øvrig adelen i landet eide på den tida omlag åtte prosent av alt jordegods, 31 prosent var krongods og 21 prosent var kirkegods. Embetsmenn og borgerne eide omlag fem prosent. 20 prosent av jorda ble brukt av storbønder, mens 15 prosent ble bygslet fra storbønder og videre til leilendinger. I 1660-70 åra ble mye krongods, adelsgods, embetsmannsgods og bøndenes leilendingsgods solgt til bygselsmannen på garden, og de ble sjøleigarer. Dette var imidlertid ikke tilfelle for Lars på Ulvolden.

I 1668 sår Lars to tønner korn, han før på åtte kyr og to hester, og han skatter for to kverner. Engen er god, og det hører med skog til bruk for garden. Garden har sommerbeite på Mysuseter. Det er imidlertid usikkert om man dermed kan slutte seg til at det alt på denne tida hører med seterkve på Mysuseter.

På tinget i Vågå den 11. oktober 1682 vitner Jakup Mælum og Anders Veggum om at kvernhusene under Ulvollen og Loftsgard er rast ned og ødelagt. Ikke kan de repareres heller, da de ligger for nær kopperverket. Trolig ble den utligna skatten på en halv daler årlig ettergitt.

Mektig greve

Kongen hadde rett til malmforekomstene, og han ga verkseieren utstrakte rettigheter i bergverkets område. Privilegiene ga blant annet rett til all vannkraft som fantes, samt alle malmfunn. Verkseieren kunne også kjøpe de gardene og eiendommene i området som han mente var nødvendig. Det var det som skjedde med blant annet Ulvolden.

Den ene av sønnene til Lars - Halvor Larsson Ulvollen - tar over som ny bruker etter far sin. I 1711 betaler han skoskatt for kone og to barn. Skoskatten var for dem som brukte sko. Det ble derfor ikke betalt slik skatt for de minste barna.

Så sent som i 1723 er Halvor registrert som bruker på Ulvollen. Han bygsler av eieren, Ferdinand Anton, greve av Danneskjøld og Laurvigen, som blant mye annet også eide flere garder på Selsverket. Ferdinand Anton var for øvrig sønn av Ulrich Frederik Gyldenløve, også han greve av Danneskjøld og Laurvigen.

Samme år, 1723, dør Halvor, og det blir holdt skifte etter ham. Lars og den 11 år yngre broren arver. Lars blir etter hvert ny bruker på Ulvollen sammen med kona Beret. Lars og Beret får sju barn i årene mellom 1722 og 1741. De driver garden sammen inntil Lars dør i 1743. Beret driver garden videre.

 

Sjøleigargard i 250 år

22. september 1996 er det nøyaktig 250 år siden det ble stadfestet at garden Ulvolden ble sjøleigargard, og at den dermed kom på hendene til brukeren.

På denne datoen i 1746 ble skjøtet på garden tinglest (tinglyst), og eier var Beret Engebretsdatter Skjenna. Hun var enke etter Lars Halvorsson Ulvollen, som døde i 1743, og datter av en av tipptipptipptippoldefedrene til dagens eldregenerasjon i Ulvolden-familien.

I 1742 solgte Greven av Danneskjøld og Laurvigen unna eiendommer på Selsverket og omkringliggende områder. Storbonden Tosten Olsson Hjelle fra Dovre kjøpte da flere garder, deriblant Ulvolden. Storbonden gikk under navnet "Rik-Hjellin" fordi han hadde mange garder i dalen. Han drev ikke gardene sjøl, men hadde leilendinger som brukere. Kjøpet ble tinglyst den 28. februar 1743, men "Rik-Hjellin" overholdt trolig ikke de avtalte forpliktelsene.

Den 17. desember 1743 ble derfor garden, som var verdsatt til seks skinn, lagt ut på auksjon etter krav fra Claus Benediche og Iver Eliasson. De to er på denne tida omtalt som deleiere - participanter - av kopperverket, men det er noe uklart om det var deres posisjon under auksjonen. Sikkert er det imidlertid at de hadde pant i garden. Eliasson bodde for øvrig på Aasaaren.

Auksjonen ble ledet av sorenskriver Niels Hauridz, som gir Beret tilslaget. Hun kjøper garden for 310 riksdaler, og får auksjonsskjøte. Riksdaler var for øvrig fellesnevning for alle dalersummer på 1600- og 1700-tallet.

Beret driver garden fram til 1758. Da skjøter hun garden over til to av sønnene sine, Anders Larsson Ulvollen og Ola Larsson Ulvollen. De får hver sin halvpart, som tilsvarer en verdi på tre skinn for hver. Sønnene overtar også den underliggende plassen Grønli, alt til en pris av 200 riksdaler for hver. Seter og kvern følger med.

"Til forhandling iblandt andre indfant sig Beret Engebretsdatter som Oppsidder der til samme. Ved bud og overbud blev høystbydende paa samme for dend summa 310 Rd. som ingen vilde overbyde. For nevnte Gaard Ulevolden af Skyld 6 skind ble Beret Engebretsdatter tilslagen for dend ombudne Summa Trehundrede og Ti Rigsdaler".

(Gjenpart av hjemmelsbrev paa Ulevolden. Udskrift af Nordre Gudbrandsdalen Sorenskriveries Skjøde- og Pantebog)

 

Stille før "stormen"

I september 1762 gir Anders og Ola mora føderåd. Beret skal årlig ha fire tønner korn, en halv tønne rug når hun vil være for seg sjøl, framfødsel av to kyr og åtte småfe, varmt hus og ei sømmelig gravferd. Garden har nå 32 mål åker og 30 mælinger (114 mål) england. Det går med åtte tønner til såing, og avlingen er på 35-40 tønner korn. På garden er det to-tre hester, 12-14 kyr og 20 småfe. Sønnen Ola er på den tida utkommandert som soldat til det dansk-tyske konfliktområdet Holstein.

I 1789 gir Anders skjøte til sønnen Lars Andersson Ulvollen på halve garden. Den er verdsatt til 3 skinn, og Lars betaler 150 Riksdaler. Samme år overdrar også Ola Larsson Ulvollen sin gardpart til sin sønn, Lars Olsson Ulvollen. Denne halvparten er også verdsatt til tre skinn, og sønnen må ut med 199 riksdaler for å få skjøtet i sitt navn.

Begge overdragelsene skjer kort tid før Storofsen. Det var en voldsom flomkatastrofe som rammet Gudbrandsdalen og omliggende strøk. Mange garder ble ødelagt, det var utallige skred fra dalsidene, og elva Lågen førte med seg så mye gjørme at fisken døde i Mjøsa.

Sammen med søskenbarn og navnebror Lars, som nå har den andre halvparten av garden, gir Lars Andersson Ulvollen et skyldbrev på 298 Riksdaler til enka etter Hans Toksen, Mari Johannesdatter. Hun får da 1. prioritet i hele Ulvollen som fortsatt er verdsatt til seks skinn.

Lars Olsson Ulvollen har garden bare kort tid, og selger den til bror sin, Frik (Fredrik) Olsson Ulvollen.

I 1801 selger Frik halve garden, Søre Ulvolden, til Jon Hansson Bergseng for 199 riksdaler. Frik er den siste fra den gamle Ulvolden-slekta som eier denne gardparten.

 Ved folketellinga i 1801 eier Lars Syversson (Loftsgard) Ulvolden, Nordre Ulvolden. Han kjøpte denne gardparten, trolig i 1790-åra, og foreldra hans flyttet inn på en husmannsplass som lå under gardparten.

Storofsen ødela alt

Etter 1789 ser vi at eierne skifter ofte, noe som naturlig nok skyldes Storofsens ødeleggelser. Skadene etter storflommen fikk enorme følger for Ulvolden. Flomvannet vasket vekk jorda, og tilbake lå grus og steinmasser. Elva tok seg nytt far gjennom eiendommen, og storparten av jorda ble liggende på den andre sida av elva.

I skadetaksten går det blant annet fram "At af Engelandet som er 30 Mælinger, er i bund og grund aldeeles ødelagt ved Elvens overskyllelse 20 Mælinger." Gardverdien ble mer enn halvert, og eieren ble som en erstatning gitt skattefrihet i 18 år. De seinere overdragelsene av eiendom på andre elvebredd må antas å ha både praktiske og økonomiske årsaker.

Fra nyere tid kjenner vi dette eksemplet, som illustrerer de store bevegelsene av stein og grusmasse:

 Det blir fortalt at Ola Ulmo d.e. drev å staura der Gamlegarden lå før Ofsen, på nåværende Ulmojordet. Spettet gikk langt ned. Han spadde opp, og fant da ei helle som spettet hadde slått igjennom. Det viste seg å være en gammel brønn der. Den hadde nok tilhørt Gamlegarden, og var fra tida før Ofsen la jorda under stein og grus.

 

Kjøper og selger

På 1800-tallet skiftet Ulvolden eiere ofte. Etter at Frik hadde solgt Søre Ulvolden ut av slekta, eide disse personene denne gardparten:

Fra 1801:

Jon Hansson Bergseng.

Fra 1804:

Peder Kristensson Ulvolden.

Fra 1809:

Kristen Olsson Veggum.

Hvordan det henger sammen er uklart, men i 1811 selger Frik (Fredrik) Olsson Ulvollen, som solgte Søre Ulvolden til Jon Bergseng i 1801, halvdelen av øya Ulvollsøyen til Ola Olsson Aasoren for 140 riksdaler. 18. desember 1815 overdrar Frik (Fredrik) Olsson Ulvollen et jordstykke under Ulvollen til Ola Olsson Aasoren (Ole Olsen Aasoren), den yngste. I tinglysningspapiret heter det:

"Overdrager til Brug og Raadighed, til velakte Ole Olsen Aasoren den yngste, et under min eiende Gaardepart Ullevolden, hørende Jordstykke, sør med Elven, tillige med den nederste halve Deel af min Sætterqvee, og halve Sæterhusene, imod at svare for samme udi Afgift til Gaardeparten Ullevoldens Eier, Aarlig 24 Rigsbankskilling."

I 1820 selger Frik Olsson halve garden - trolig Nordre Ulvolden - med skatteverdi tre skinn, til Kristen Olsson, som fra før eier Søre Ulvolden. Hele garden er nå samlet under én eier, og er dermed ute av slekta.

Deretter skjer disse overdragelsene:

1827:

Ola Olsson Aasaaren får skjøte på Ulvollen, og skal svare føderåd til stefaren Kristen Olsson og mora Jøa Olsdatter.

1831:

Ola Olsson Ulvollen selger engelandet Ulevollsvollen, til Ingebrigt Jehansson Botten for 150 speciedaler, samt en årlig avgift til garden Ulvollen på 24 skilling, enten i arbeid eller penger.

1833:

Ingebrigt Jehansson Botten selger engelandet Ulevollsvollen til Torgeir Pedersen Kleivmellem for 200 speciedaler. Den årlige avgift på 24 skilling til Ulvollens eier følger handelen.

(Etter avtale mellom eierne av Kleivmellom og Ulvolden ble den årlige avgift sletta i 1969.)

1833:

Ola Olsson Ulvollen selger garden, skatteverdi seks skinn, til Per Persson Enstad fra Lesja for 500 speciedaler.

1835:

Per Persson Enstad selger garden tilbake til Ola
Olsson Ullevollen.

1836:

Ola Olsson Ulvollen betaler det han skylder til Ola Friksson Skjenna, som får avlinga på ei seterløkke for årene 1837 og 1838. Han får også ta ut ett mål bygg fra åkeren.

 

Slektsgard igjen

Fra 1845 er begge gardpartene i slekta igjen - i den slektgreina som går tilbake til Beret Engebretsdatter Skjenna, som kjøpte garden på auksjon i 1743.

Syver Pedersen Kleivmellem, født i 1821, kjøper da garden av Ole Gundersen Moen. Syver er etterkommer av slektas stamfar Rasmus Halvorsson Ulmoen (Halvor Ulvolden) som levde på 1600-tallet. Syver var dessuten oldefar til dagens eldregenerasjon.

Gardens gamle skatteverdi var satt til seks skinn, den nye til to skylddaler. Skylddaler var den gamle enheten for beregning av gardenes skatteevne, fra 1863 ble enheten erstattet med skyldmark, som er delt opp i hundre skyldøre.

Syver kjøpte garden for hundre speciedaler. Speciedaler ble innført i 1816, og var delt opp i fem ort, som igjen var delt opp i 120 skilling. Ved myntrevisjonen i 1875 ble verdien av en speciedaler satt til fire kroner.

Skjøtet på garden er utstedt 20. desember 1844, og tinglest 14. januar 1845. Omtrent samtidig, 2. september 1844, kjøpte Syver også en plass kalt Haugen av Jens Michelsen Haugen. Haugen lå under Ulvolden, et stykke nord for garden, "Norpå Haugje" som det gjerne blir sagt. Med Haugen fulgte hus og "alt dens underliggende". Syver kjøpte denne plassen for hundre riksdaler.

Ved en skyldsettingforretning i 1848 kvittet Syver seg med et jordstykke, Gamlegarden, som grenset opp til Ulmo. Dette stykket solgte han til Jacob Johannessen Stampestuen til en skatteverdi av sju skilling. Stampestuen fikk skjøtet i 1853.

Ved folketellinga i 1865 er det nevnt en plass under garden - Skriun, like sør for Kvernhusbekken ved dagens E-6. Skriulåven sto fram til etter siste krig. I 1900 er plassen ikke lenger i bruk.

 

De fire siste eierskiftene

1889:

Syver Pedersen Ulvolden, født 25. mars 1821 overdrar garden til sønnen, Syver Syversen Ulvolden. Skjøtet er datert 2. desember 1889, og tinglest 18. desember samme år.

1916:

Syver Syversen Ulvolden, født 26. april 1850, overdrar garden til sønnen Syver Syversen Wold, faren til dagens eldregenerasjon. Skjøtet er datert 24. november 1916, og tinglest 13. januar 1917.

1947:

Syver Syversen Wold, født 10. august 1888, overlater garden til sønnen Syver Ulvolden. Skjøtet er datert 26. august 1947, og grunnbokført 28. august samme år.

1977:

Syver Ulvolden, født 18. juni 1917, overlater garden til sønnen Svein Ola Ulvolden, som har garden i dag. Skjøtet er datert 23. desember 1977, og grunnbokført 25. januar 1978. Svein Ola satser på turisme, med egen campingplass og motell.

 

Skogen i dag

Seterteigen går fra ytterkant av seterløkka ved Gråhøvegen og mot hotellet. Fra Rondanevegen smalner den oppover til Svinslåberget. En teig går fra den gamle Mysusetervegen og oppover til geografisk varde ved Klufttjønn, omlag 90 meter bred.

Lurveteigen inne ved Ula er på 50-60 mål. Skjeftmoteigen går fra Ula og opp mot Flåskjehaugen,
nedenfor Havnsetrene.

En skogteig går fra E-6 ved garden, og ender opp omlag hundre meter nedenfor Rondanevegen. Av samlet skogareal er ifølge driftsplanen 500-600 mål produktiv skog.

Syver forteller at det er kleberforekomster i skogteigen rett ovenfor garden - omtrent halvvegs til Drogen, ved en sving på vegen. Det har vært forsøk på å drive ut litt der.

- Ellers ble det funne ei kleberåre ved Tjyrugeilen i forbindelse med at det ble sprengt ut grøfter til skogsbilveien nedover mot Drogen, sier Syver.

 

Dette kapittelet er tidligere publisert i Ulvolden på Selsverket 1596 – 1996 av Per Erling og Kjell Arne Bakke.

 

Bruk gjerne boka i lokalhistorisk arbeid, men husk å oppgi den som kilde.

Det er ikke tillatt å publisere fra boka uten avtale,

men lag gjerne lenker hit til selhistorie.no.