Ottekren

(English version) Ottekren var en av tre garder som i forrige århundre la grunnlaget for framveksten av Otta gjennom salg av tomter. Det gamle våningshuset er for lengst restaurert og utvidet. Bare et gammelt stabbur og en slipestein på gardsplassen i Ola Dahlsgate 9 minner i dag om tidligere gardsdrift på Ottekren.

Orginal tittel: Otta er tuftet på tre garder – Ottekren er en av dem

Av Per Erling Bakke, Otta

Garden lå i det som gjerne betegnes ”Ogga lina” (ovenfor jernbanelinja). Den grenset i vest mot areal under Nedre Dahle og hadde jordvegen sin nedover langs Ottaelva og mot Mostugu (Engers forretningsgård).

Mot nord grenset garden til Sygard Loftsgård.

Garden Ottekren på Otta rundt 1900.

 

Ottekren ca. 1900.

Til garden hørte det rettigheter til uttak av skifer både i berget ovenfor garden og oppe på Kleivrudåsen.

Skiferbruddet ses så vidt i bakgrunnen.

Huset til høyre er det seinere Sagatun.

 

Foto: H. H. Lie

 

Mange varianter av gardsnavnet

Gardsnavnet har sin bakgrunn i at garden hadde åkeren sin ved Ottaelva*. 

Ellers har navneformen variert gjennom tida. En gammel betegnelse er Òttuekra. Ved skattematrikkelen av 1647 skatter Erich Ottecher av garden som da var krongods og betegnet som ødegård. Andre varianter er Otter Eckre, fra 1604 og i 1723 finner en tilnærmet dagens navn: Otekren.

 

Foruten Ottekren er også Ottekra i dag en vanlig betegnelse på den tidligere garden. Navnet er bevart for ettertida ved at den vesle gatestumpen mellom Ola Dahlsgate og Botten-Hansensgate har fått navnet Ottekra.  

*Ekra = jord, engstykke/ Ottekren = Otta-åkeren

Ottekren gar pÃ¥Otta i 1909.Til høyre sees hovedbygning, driftsbygninger og mindre uthus.

Jordvegen ligger langs elvekanten.

Den øvre del av jordvegen langs elva er imidlertid ikke med på fotoet.

Bildet er tatt av fotograf Hans H. Lie i 1909, fem år etter at han solgte Ottekren. til Anders Hovde. 


Eldste hus Ogga lina

Det godt over 120 år gamle huset er i dag ett av Ottas eldste og representerer således mye lokalhistorie. Blant annet var det middelskole på Ottekren et par års tid fra 1903. Ellers er det mange som startet sin lille virksomhet der, blant annet håndverkere og to handelsmenn.* Farende folk som lasskjørere og fehandlere fikk også mat og seng på Ottekren.

For øvrig er det mange familier og enkeltpersoner som gjennom årene har bodd på garden. 

Posthuset holdt også til på Ottekren i 1920-årene, og poståpneren dreiv også litt handel attåt poståpneriet. ”Post i butikk” er således ingen ny kombinasjon i våre dager.

*J.K. Wangen i 1903 og B.N. Aasen ca. 1918


Hovdefamilen

Ottekren har vært i familien Hovdes eie fra 1904, da Anders Hovde fra Etnedal i Valdres kjøpte garden med ”tilliggende herligheter”. Men skiferrettighetene beholdt likevel selgeren.

Herlighetene var naturlig det som hører til en gard: skog og seter.

Ottekrensetra lå på Mysuseter, mens skogteigene ligger på Kleivrudåsen  på fjellet opp for garden, og Blekalia og Rusthø* på østsida av dalen. Setra med stor kve og tilhørende fjellareal ovenfor kvea ble imidlertid i 1918 solgt som feriested til en Oslo-familie.

*På grunnen til Ottekren ligger de fredede Rustgruvene fra 1600 - 1700 tallet.

Gjennom 1900-tallet har Ottekren bidratt til utbyggingen av stasjonsbyen ved salg av tomter. Eiendommene strekker seg fra ”Ajo-bygget” (Madsliens forretningsbygg) og oppover langs sørsida av Storgata og øvre del av Ola Dahlsgate. Imidlertid er de øverste bolighusene før Dahlekleiva eiendommer som er skilt ut fra Nedre Dahle.

Arne Hovde og kona Agnes ble de siste som dreiv garden. Avståelse av grunn for regulering og åpning av ny gate på den siste rest av åkerjord, satte punktum for videre gardsdrift. I stedet ble det skiferkjøring, først med hest og seinere med egne lastebiler og drift av skogteigene. Det ble levebrødet til den siste brukeren på Ottekren.


Forretningsgård

Hovedbygningen er i årenes løp restaurert og etter hvert påbygd, og den ble en av Ottabyens mange forretningsgårder. Blant annet har den vært leid ut til møbelforretning. Ann Birgitte (Hovde) og Rolf Ulvolden flyttet i 1975 sin spesialforretning fra leide lokaler ”Nea lina” hjem til Ottekren, der de dreiv Otta Skomagasin i en årrekke.

Per 2012 er det ingen handelsvirksomhet på Ottekren. Utviklingen de siste par tiår har ført til at ”Ogga lina” ikke lenger er attraktivt for butikkdrift.

Artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 15. september 2012.

Les også:

Den første bensinpumpa var på Otekren