Sel Historielag ti år

Sel Historielag ble stiftet 19. februar 1988. 30 personer møtte til stiftelsesmøte på Grand. Som siste bygd i dalen fikk endelig Sel sitt historielag. Sel Historielag dekker Nord- Sel, Otta og Sjoa. Ola Tamburstuen ble den første formann.

Av Per Erling Bakke, Otta

Formålet med laget går fram av vedtektene, paragraf 1:

– Laget har til føremål å vekkje interesse og skapa forståing for bygdehistoria i Sel. Det vil arbeide for å utbreie kjennskap til kulturarven vår og verne kulturminne av alle slag i bygda.

Foranledningen til stiftelsen var på grunnlag av ønske fra folk i Sel til Gudbrandsdal Historielag om et historielag i bygda.

Fredag den 4. desember 1987 ble det kalt inn til møte på Grand gjestegård for å drøfte stifting av et historielag i Sel. Formann i Gudbrandsdal Historielag, Olav Råstad hadde bedt inn 30-40 mulig interesserte personer. Møtet var forberedt i samarbeid med kultursjef Oddvar Øvrebømoen i Sel kommune. Det møtte i alt 15 personer. Møtet gikk inn for å stifte et Sel Historielag og valgte et interimsstyre på fem personer for å forberede for årsmøte lover og arbeidsprogram.

Interimsstyret hadde sitt første møte i romjula og konstituerte seg sjøl og ga ledervervet til Arne Jørgen Rønningen. På sitt neste møte bestemte interimsstyret at det skulle sendes skriftlig invitasjon til stiftelsesmøte til omlag 110 personer samt annonsering i lokalavisene.

I samsvar med formålsparagrafen har laget gjennom disse 10 år arbeidet for å ta vare på vår lokale kulturarv og kulturminner.

Kommunen en viktig støtte og samarbeidspartner

Historielaget har sett det som viktig å komme med innspill ovenfor kommunen i lokalsaker av kulturhistorisk art. Et ledd i dette har vært bevaring av gamle lokale stedsnavn. Ved navnesetting av veier, gater og steder har laget gitt forslag og synspunkter på bruk av navn knyttet til det aktuelle sted. Et kommunalt prosjekt som historielaget har vært pådriver for er registrering av gamle stedsnavn innen kommunen. Feltarbeidet som har vært inndelt i roder er avslutta, men prosjektet er ikke ferdig før det er “tållå inn på band”.

Historielaget har også gitt sine forslag og synspunkter på kommunedelplan som vedrører verneinteresser av historisk og kulturell verdi. Dette har vært saker som kulturminner etter nedlagte steinbrudd, gruvedrift, ferdselsveger, vassveger, måssåbuer samt bevaring av kulturlandskap og gamle gardstun.

Historielaget har vært sterkt engasjert i å ta vare på det nedlagte saghuset for kleberstein på Sagdalen. Historielaget har også engasjert seg med å få i gang arbeid med ei bygdebok og er representert i en kommunal bygdeboknevnd.

Bilder forteller

En viktig kilde for bevaring av minner om folk, hus og steder har vært innsamling av gamle bilder og postkort. Historielaget har avfotografert og har i sitt eie mer enn 500 bilder med tilhørende negativer. De viser et snitt av samfunns og arbeidsliv i det gamle Sel fra sist på 1800 tallet og første halvdel av dette århundre. Mange av bildene er vist ved fotoutstillinger laget har arrangert. Det er laget en mappe med ni Ottabilder som selges på historielagets møter.

Bygdefolk på lydbånd og video

Som et ledd i å bevare kildematriell fra arbeid og dagligliv før i tida har historielaget gjort lydbånd og videoopptak med gamle selværer. Måssåtaking, en århundrer gammel næring i fjellbygdene våre, er levendegjort og tatt vare på gjennom filmopptak i Mysuseterfjellet med lokale aktører.

Sel Historielag har samarbeidet med andre lag i forskjellige prosjekt. Registrering av matklokker på gardene i bygda er et prosjekt. Av kurs har laget vært medarrangør i gotisk skrift. Av andre tiltak laget har vært med på er reising av byste av Paul Botten Hansen på Selsverket, Pillarguristatuen i Otta sentrum og minnestein over falne på Kleivrudåsen og Rustom.

Sel Historielag var en aktiv medspiller i forberedelsene og markeringen av jernbanen og Otta sitt 100 års jubileum i 1996. Et tiltak av kulturhistorisk verdi var historielagets initiativ og utgivelse av boka “Otta gjennom 100 år”. I ord og bilder gis stasjonsbyens utvikling innen samfunns og arbeidsliv fra jernbanen kom i 1896.

Gåmmålt frå Sel

Lagets møteprogram gjennom årene har som regel vært fire medlemsmøter i året, to på ettervinteren/våren, to om høsten/før jul. Et aktuelt og populært program på møtene har vært “Gåmmålt frå Sel”. Tema under denne posten har blant annet vært: Freda hus, bygningshistorie, byggeskikk, gamle matskikker, vatningskunst og vassveier, steinindustrien, gardshistorie, seterliv, gamle spelemenn, folk og hendinger, gamle ting og redskap, Ulafossen, hulder i Kirstidalen, kopperverket og Selsverket, fengslet på Bredevangen, melkekjøring fra Mysusæter, framveksten av den organiserte arbeiderbevegelse, framveksten av Otta som tettsted. Av helaftenstema har det vært kåseri om Marcello Haugen, Paul Botten Hansen og Hans Hansen Pillarviken.